Lys asfalt er kome på plass i Kronstadtunnelen og det nærmar seg eit ferdig produkt. Arbeidstida framover vil vere mellom 07-15 og tidvis til 19. Laurdag 15. april vert det opning for heile gang- og sykkelvegen frå Fyllingsdalen til Bergen sentrum, gjennom både Fyllingsdalstunnelen og Kronstadtunnelen. Sjå vedlagt lenke for program her: Velkommen til åpningshelg for gang- og sykkelveien fra Fyllingsdalen til sentrum! (miljoloftet.no)

Asfalt i tunnel

Den lyse asfalten saman med belysninga skal bidra til ei tryggare og lysare oppleving når ein ferdast gjennom Kronstadtunnelen. Etter kvart vil det suse syklistar og gåande tørrskodde gjennom her.

Lys asfalt i tunnel

Arbeid med brua over Møllendalselva

På brua over Møllendalselva held ein på med blant anna forskalinga der kantdragarar skal støypast på begge sider av brua i tillegg til å legge røyr i grunnen. Frå brua og til undergangen under Møllendalsbakken held ein på med natursteinsmurarbeid.

Forskaling for kantdragar og røyrlegging
Natursteinsmur

Arbeid ved portal

På Møllendal utanfor portalane er det stor aktivitet med grøftearbeid for å kople røyrnettet saman. Dette føregår mot Møllendal kapell, over brua over Møllendalselva, og opp langs elva retning Haukeland. Anleggsgartnar har halde på med natursteinsmurar ved portalane og betongarbeidarane held på med forskalingsarbeid for å gjere klart til vegen over portalane, der grunnentreprenør tilfører massar som skal i vegkroppen.

Stor aktivitet utanfor tunnel på Møllendalsida
Arbeid med røyr og over portalar
Røyrlegging mellom elva og gravplass

Arbeid i Møllendalsbakken

I Møllendalsbakken held ein på med utviding for å gjere klart til fortauet som kjem på sørsida av vegen. Her har det føregått pigging og graving for å fjerne gamle strukturar i grunnen.

Utviding av Møllendalsbakken med fortau på sørsida

Dersom de har spørsmål kan de ta kontakt per e-post eller nytte kontaktskjema i vedlagt link:

E-post: tilbakemelding.d18@veidekke.no

Kontaktskjema: https://bybanen.veidekke.no/d18-sykkeltunnel-kronstad/kontakt-oss/

 

Helsing nabokontakt i Veidekke

Author