Først vil vi gratulere Bybanen Utbygging og Veidekke på D13 Haukeland holdeplass med vel gjennomført prosjekt og overlevering. Resultatet er blitt utrolig flott.

På D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen er det utført veldig mye arbeid siden sommeren, og vi er kommet til det punktet der Veidekke har deloverlevert inntrekkshallen i Fløen til Bybanen Utbygging. Dette innebærer at nye aktører skal inn og gjøre sin del av arbeidene på prosjektet. Det nye Kronstadsporet skal ferdigstilles og kobles sammen med eksisterende jernbanenett. Disse arbeidene utføres av BaneNOR og Bybanen Utbygging, og mer detaljert informasjon om deres planlagte arbeider og gjeldende arbeidstider finner dere her:

Møllendal: Helgearbeid på Kronstadsporet – Hordaland fylkeskommune

Arbeid ved Bergen stasjon i november-desember – Bane NOR

Slik ser inntrekkshallen ut i dag, klar for videre arbeider med sporlegging

Betongkulvert og natursteinsmurer

Betongkulverten som utgjør nærmere halvparten av inntrekkshallen er snart ferdig tekket på utsiden slik at det blir en vanntett konstruksjon. Kulverten er nå tilfylt med masser på begge sider. Fremover vil det pågå tilfylling med masser oppå kulverten. Når dette arbeidet er ferdig vil området være en gruset plass, og tilstøtende terreng mot nabotomter blir tilbakeført.

Arealet oppå betongkulvert skal tilfylles med masser. Tilfylling på sidene er utført.

Det bygges store, flotte natursteinsmurer langs jernbanesporet i Fløen. Noen er tilnærmet ferdigstilte, og deler av murene langs sykkelveien mot broen i Møllendalsbakken er også utført. I slutten av måneden vil betongarbeidene for selve utvidelsen av broen starte, og det vil bli behov for innsnevring av kjørebane og løpende trafikkomlegging.

Natursteinsmur langs jernbanespor

Byggegrop Møllendal

I Byggegropen ved Møllendal kapell er drivingen av løsmassetunnelen ferdigstilt, og tunnelportalen i det nye løpet for gangtrafikk er støpt. Fremover vil det pågå arbeider med tetting av konstruksjonen, og tilfylling over og rundt portal. Den verneverdige portalen skal rehabiliteres. Dette utføres ved at steiner og fuger blir rengjort, og evt. ødelagte fuger blir reparert.

I dagsonen utenfor portalene vil vi nå starte arbeidene med kummer og rørledninger for vann og avløp, etterfulgt av endelig opparbeidelse av terrenget. I løpet av noen uker vil det også bli oppstart på natursteinsmurer rundt ny portal.

Ny og gammel portal på Møllendal

Kronstadtunnelen

Inne i Kronstadtunnelen pågår det montering av veggelementer, og det er montert tunnelduk i hvelvet. Det pågår fortsatt noe arbeid med rørgrøfter i tunnelen, men vi starter i løpet av november med lagvis vegoppbygging som skal være underlag for ferdig asfalt. I den delen av tunnelen der elementer og tunnelduk er ferdigstilt jobber elektrikere med montering av belysning og sikkerhetssystemer.

Author