Vi ønsker alle våre naboer en riktig god sommer. Det er fortsatt høy produksjon på alle deler av prosjekt D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen, og vi ønsker derfor å gi våre omgivelser en status, og informere om planlagte arbeider gjennom sommeren.

I tillegg til vår produksjon er det også høy aktivitet på anleggsplassene rundt oss som i stor grad påvirker samme område og samme naboer som vårt prosjekt. Vi viser derfor også til informasjon som er tilgjengelig vedr. deres arbeider:

Inntrekkshall i Fløen

Betongkulvert sett fra byggekran

Vi har i løpet av juni utført en betydelig del av betongarbeidene i Fløen, og fremdriften i dette området går som planlagt. Kulverten tar form, og i løpet av et par uker vil det bli utført kontaktstøp, som betyr at vi kobler sammen kulverten og tunnelen i fjellet slik at det blir en tett konstruksjon. Betongarbeidene vil gå gjennom sommeren og følge gjeldende arbeidstidsrestriksjoner, som angitt ved oppstarten i juni. Se vårt innlegg datert 1. juni 2022: https://bybanen.veidekke.no/2022/06/betongkulvert-i-floen/

Betongkulvert – inntrekkshall for jernbane

Vår anleggsgartner er i gang med flotte natursteinsmurer i Fløen og langs sykkelveitraséen, og muringen vil pågå gjennom sommeren.

Rørveggene som holder massene på plass langs traséen blir nå forblendet med flotte natursteinsmurer

I uke 27-28 skal det utføres en sporkryssing for BaneNOR der et rør skal legges under eksisterende jernbanetrasé. Dette innebærer at spor må fjernes i et lite område, og det graves en grøft på tvers av traséen. Sporet tilbakeføres når overvannsrør er på plass i grøften. Sporkryssingen er tidskritisk siden det er trafikk på linjen, og dette arbeidet vil derfor medføre arbeid på dagtid også lørdagen og søndagen. Mer informasjon om dette arbeidet vil bli varslet med SMS.

Byggegrop Møllendal

I Byggegropen ved Møllendal kapell pågår det driving av løsmassetunnel. Disse arbeidene vil også fortsette gjennom sommeren, og følger gjeldende arbeidstidsrestriksjoner. Bildet viser hvor den nye portalen for gangtunnelen kommer i forhold til den verneverdige portalen som skal benyttes som sykkeltunnel.

Portalområde
Bilde tatt motsatt vei som viser området der gangtunnel og sykkeltunnel skiller lag. Påhugget er klart for å lage ny trasé ved siden av den verneverdige portalen

Kronstadtunnelen

Inne i Kronstadtunnelen vil det også være aktivitet gjennom sommeren.  Vi er i gang med montering av veggelementer, og vi begynner å se hvor flott den ferdige tunnelen vil bli. Før vi fortsetter med elementmontasjen skal det etableres rørgrøft under vegbanen i tunnelen. I forbindelse med dette vil det bli behov for pigging av fjell i noen soner.

Riktig god sommer fra alle oss i Veidekke.  Kontaktpunkt for prosjektet i sommer er vår prosjekt-epost: Tilbakemelding.D18@veidekke.no

For andre spørsmål til bybaneprosjektet, kontakt Bybanen Utbygging på: bybanen.utbygging@vlfk.no eller telefon 400 07 400 (man-fre 08-15)

Author