En betydelig del av prosjektet D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen er inntrekkshallen i Fløen som skal brukes av BaneNOR. Denne er en viktig faktor når det gjelder etableringen av Bybanetraséen fra Kronstad, via Haukeland Universitetssykehus og videre til Bergen Sentrum. Inntrekkshallen er en del av den totale løsningen når det gjelder utviklingen av området øst for Store Lungegårdsvann.

Inntrekkshallen er delvis en tunnel i fjell, og delvis en plasstøpt betongkulvert som skal fylles til med masser når betongkonstruksjonen er ferdigstilt. Som skissen under viser er kulverten ca 90 meter lang.

Utsnitt fra modell som viser plassering av betongkulvert for jernbanespor

Det vil blir støpt fundamenter og vegger, og til slutt et betongdekke over kulverten. Betongarbeidene utføres nå som skiftarbeid med to skift pr. dag, og dette vil pågå gjennom sommerferien. Dette innebærer at det også vil være noe aktivitet i byggegropen fra kl. 19:00-22:00. Arbeidene med kulverten er planlagt ferdigstilt i august 2022.

Kulverten er en stor betongkonstruksjon, og vil inneholde flere omfattende støpejobber. Utførelse av slike store støper krever god planlegging, i tillegg til et ”velsmurt maskineri” under selve gjennomføringen. Ved planlegging skal det beregnes god nok tid, og legges inn en buffer som sikrer at vi blir ferdige innenfor avtalt arbeidstid. Likevel kan uforutsette ting skje som gjør at vi kan få problemer med å ferdigstille. Dette kan være feil på maskiner og utstyr, eller problemer med leveranse av betong. På en stor støp kan vi ha opptil 20 betongbiler innom anlegget, og da kan feks. en bilstans i Fløyfjellstunnelen, med påfølgende trafikkork på Danmarksplass, være nok til å påvirke vår framdrift. En påbegynt støp kan ikke stanses uten at dette får veldig store konsekvenser for resultatet.

Vi håper og tror at vi ikke skal komme i slike situasjoner, men dersom det likevel skulle skje vil vi varsle omkringliggende naboer via SMS snarest mulig.

Det er prefabrikkert mye armering, slik at selve gjennomføringen skal gå så raskt som mulig
Author