Den observante har gjerne lagt merke til at vi nå har begynt med arbeid i og langs vei, og dermed brakt prosjektet inn i en ny fase. Veien var tidligere ganske annerledes før arbeidet med bybaneholdeplass på Haukeland startet. Haukelandsveien ble snevret inn noe, og lagt lenger vest, for å gi plass til riggområdet på nedsiden av holdeplassen. Det ble i denne fasen også lagt om høyspent og fiberkabler opp til Haukeland, som ville komme i konflikt med byggegropen. Å legge veien lenger vest åpnet også opp for et større riggområde. I Haukelandsbakken ble fortauet flyttet inn mot glassblokkene, også dette for å sikre riggområde, og tilstrekkelig veibredde i byggefasen.

Nå er vi kommet så langt i prosjektet at det er på tide å reetablere området slik det var. Det er mye som inngår, og naturlige stikkord er følgende:

  • Flytte fortau i Haukelandsbakken tilbake
  • Reasfaltere fortau og Haukelandsbakken
  • Reetablere gangbro
  • Tilbakestille området nord for kulverten (tunnelen) under Haukeland.
  • Sette opp igjen trafikklys og trafikkøyer slik det var.
  • Frese ned og reasfaltere Haukelandsveien mellom tunellen og Rema 1000. Samt koble sammen gang- og sykkelsti på byggeplass siden like utenfor inngangspartiet til holdeplassen.

Mye av disse arbeidene vil foregå langs, og i vei. En naturlig følge av dette er at arbeidet må utføres i perioder med så lite trafikk som mulig, både bilister, gående og syklende. Og vi er derfor nødt til å utføre mye av disse arbeidene om natten, med manuell dirigering. Nattarbeid for oss betyr jobbing mellom 19:00 og 06:00. Klokkeslettet 06:00 ønsker vi å ha en margin til, for å unngå stortrafikken i morgenrushet. Dere vil derfor oppleve at vi prøver å avslutte arbeidet i god tid før dette, for å være på den sikre siden.

I tillegg til manuell dirigering og arbeid på natt, vil dere på dagtid oppleve at vi av og til må endre gangmønsteret i området rundt holdeplassen. Et godt eksempel på det er gangbroen som ble heist på plass igjen over haukelandsveien. Denne er nå kommet for å bli slik den var, og vil være hoved ferdselen for å komme seg fra Haukelandsbakken, kulverten under haukeland, og over til Dankertsen blomster på den andre siden av veien. Dette vil vare frem til prosjektet er ferdig, og vi rigger ned byggegjerder og det som hører med. Når vi forlater området vil dere se at det er kommet et nytt flott sykkelfelt, og gangvei, på nedsiden av holdeplassen, som går langs Haukelandsveien.

Arbeider i og ved vei vil etter planen foregå ut september, med et redusert omfang for å avvikle sommerferie i uke 28, 29, og 30. Hvis dere vil se hvordan vi ligger an i løypen vil vi anbefale å ta en titt på street view i google maps, og spole frem og tilbake i tid med funksjonen oppe i venstre hjørne. Her vil dere se, med unntak av områdene direkte tilknyttet holdeplassen, hvordan veien skal bli – slik den en gang var.

Ny gangvei som fører bort til gangbro over Haukelandsveien