Status på D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen

Prosjektet D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen har nå vært i drift i snart 9 av totalt 18 planlagte måneder. Vi nærmer oss halvveis i løpet, og har utført mye «grovarbeider» som graving, boring, sprengning og massetransport. Fortsatt gjenstår det en del anleggsarbeider, men vi går også inn i en fase der vi utfører innredningsarbeider i ferdig utsprengte tunneler, bygger betongkonstruksjoner i dagen, og utfører veioppbygging både i tunnel og dagsone. Vi vil fortsatt ha høy aktivitet og produksjon på mange angrepspunkter samtidig.

Disse aktivitetene vil pågå fremover:

 • Innredningsarbeider og veioppbygging i Kronstadtunnelen
 • Etablering av løsmassetunnel for gangtrafikk under Møllendal gravplass
 • Innredningsarbeider i ferdig utsprengt inntrekkshall for BaneNOR
 • Støping av ca 90 meter betongkulvert i Fløen
 • Utvidelse av kjørebro i Møllendalsbakken, samt omlegging av infrastruktur

Under følger en kort status for de ulike angrepspunktene i prosjektet

Kronstadtunnelen

22. mars ble siste salve i forbindelse med selve utvidelsen av Kronstadtunnelen sprengt, nesten to måneder før planlagt. Tunneltverrsnittet gir nå plass til både gang- og sykkelvei. Neste arbeidsoperasjon vil være å ta ut såkalte «bunnrensk-masser», altså sprengningsmasser som ligger igjen i tunnelen, og som har fungert som anleggsvei under tunneldrivingen. Når disse er fjernet starter inntransport av nye masser for veioppbygging. Vi etablerer ny veibane for gang- og sykkelvei, og samtidig legges det ny teknisk infrastruktur gjennom tunnelen. I tillegg utføres det innredningsarbeider i form av vann- og frostsikring og montering av veggelementer i hele tunnelens lengde.

Den ferdig utvidete Kronstadtunnelen gir god plass til både gang- og sykkelvei

Løsmassetunnel for gangtrafikken under Møllendal gravplass

Eksisterende tunnelportal ved Møllendal kapell skal bevares, og sykkelveien vi gå igjennom denne. Det skal i tillegg etableres en ny tunnelportal der gangtrafikk ledes fra Møllendalsområdet og inn i Kronstadtunnelen. Denne tilførselstunnelen skal drives i løsmasser, noe som er en krevende og utfordrende arbeidsoperasjon sammenlignet med tradisjonell tunneldriving i fjell. Selve drivingen av løsmassetunnelen startet nå i februar 2022, og vil pågå til sommeren. Det vil bli behov for mindre sprengningsarbeider også i forbindelse med drivingen av løsmassetunnelen.

I forkant av oppstart på løsmassetunnelen er det utført mye forberedende arbeider i byggegropen på Møllendal. Det er blant annet etablert rørvegger for å støtte jordmassene over den nye tunnelportalen for å sikre at terrenget forblir uforandret. Det er montert omfattende systemer for å overvåke eventuelle setninger både på gravplassen og i tunnelen.

Byggegrop Møllendal – bildet viser rørvegg rundt og over ny portal. Selve tunnelportalen kommer bak gravemaskinen

Inntrekkshall og betongkulvert for jernbane

En betydelig del av vår kontrakt er å lage ny inntrekkshall for jernbane i Fløen. Selve utsprengningen av hallen er i sluttfasen, og er planlagt ferdigstilt i uke 13. Når bergrommet er ferdig utsprengt vil vi umiddelbart starte med innredningsarbeider som vann- og frostsikring, ventilasjon og elektro, og opparbeiding av trasé for jernbanespor. Arbeidene består av montasje, og vil medføre boring av bolter i fjell.

Tunnelriggen borer en av de siste salvene i inntrekkshallen

Samtidig vil vi montere tårnkran ved byggegropen og starte bygging av en ca 90 meter lang betongkulvert i forlengelsen av inntrekkshallen. Det vil blir støpt fundamenter og vegger, og til slutt et betongdekke over kulverten. Betongarbeidene vil pågå gjennom sommerferien, og er planlagt ferdigstilt i august 2022. Deretter vil kulverten bli tilfylt med stein- og jordmasser og terrenget blir tilbakeført over kulverten.

Arbeidene består av forskaling, armering og støping av betongkonstruksjoner. Etter påske 2022 vil det bli innført skiftordning på betongarbeidene i dette området (tilsvarende som i tunnelen), og det vil være noe aktivitet i byggegropen også fra kl. 19:00-22:00. Det forventes ikke at støy fra disse arbeidene vil oppleves sjenerende for omgivelsene, men vi vil uansett, i forkant av oppstart betongkulvert, montere skjerming langs byggegropen. Dersom det unntaksvis blir behov for å utføre mer støyende arbeider i dette tidsrommet vil det bli varslet særskilt.

Utsnitt fra modell som viser plassering av betongkulvert for jernbanespor

 

Her møtes jernbanesporet og sykkelveien fra Kronstad. Jernbanesporet følger rørvegg til venstre i bildet, går igjennom kulverten og videre inn til inntrekkshallen. Sykkelveien går til høyre, under broen i Møllendalsbakken, og videre gjennom Kronstadtunnelen

Utvidelse av kjørebro i Møllendalsbakken

Forskaling for utstøping av ny og utvidet bro i Møllendalsbakken er tilnærmet klar

Arbeidene i dette området (Sone 1) har foreløpig vært konsentrert under eksisterende bro. Forskaling er nå tilnærmet ferdigstilt, og selve utstøpingen er planlagt utført i månedsskiftet mars/april. I løpet av våren vil det bli murt opp natursteinsmur rundt portalen. Når det nærmer seg sommeren skal det også utføres arbeider oppe på broen slik at broen for en periode vil bli innsnevret og gangtrafikk vil ledes til en side.

Vi ønsker å informere om følgende arbeidstidsbestemmelser for prosjektet:

Følgende restriksjoner gjelder:

Dagsone

 • Man-Fre: 07:00-19:00
 • Man-Fre: 19:00-22:00: Primært ikke-støyende betongarbeider
 • Lør: 08:00-16:00

Spesielt støyende arbeider i dagsone (Spunting/peling/pigging)

 • Man-Lør: 08:00-16:00

Tunnel

 • Man-Fre: 07:00-22:00
 • Lør: 08:00-18:00
 • Ikke støyende arbeider – Ingen restriksjoner

 

Author