Prosjektet D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen omfatter mange ulike elementer, og vi arbeider derfor på mange ulike angrepspunkter samtidig

Veidekke sin kontrakt omfatter følgende:

  • Utvidelse av den eksisterende Kronstadtunnelen
  • Etablere en 40 meter lang løsmassetunnel for gangtrafikken under Møllendal gravplass
  • Vernet tunnelportal skal ivaretas
  • Riving av næringsbygget Drevelinbygget, Møllendalsbakken 6
  • 60 meter fjelltunnel og 100 meter betongkulvert for jernbane
  • Utvidelse av kjørebro i Møllendalsbakken, samt omlegging av infrastruktur
  • Utvidelse av jernbanebro utenfor vernet tunnelportal
  • VA-arbeider gjennom tunnelen

For tiden er det høy aktivitet på mange av disse elementene, og under følger en kort status på hvilke arbeider som pågår.

Utvidelse av den eksisterende Kronstadtunnelen

Kronstadtunnelen, som ble bygget i 1913 og var i bruk til godstransport frem til 2019, skal få nytt liv som en moderne gang- og sykkeltunnel. Vi har frem til nå utført utvidelse i bunnen av tunnelen (sålen), og har etablert grøft og kabelkanal for nødvendig infrastruktur gjennom hele tunnelens lengde.

Forskaling og støping av kabelkanal i eksisterende tunneltverrsnitt

Neste steg er å utvide selve tunneltverrsnittet slik at det blir plass til både gang- og sykkelvei. Vi starter nå med boring og sprengning i tunnelen fra Møllendal-siden, og vil på nyåret endre driveretning og starte sprengning fra Kronstad-siden. Figuren under viser hvor mye vi utvider tunnelen i forhold til opprinnelig tverrsnitt.

Via portalen www.nabovarsling.no kan beboere og andre interessenter få informasjon om planlagt sprengningsaktivitet. Se vårt tidligere innlegg vedr. sprengningsvarsel, her kan man registrere seg for SMS-varsel 15-45 minutter før sprengning blir gjennomført:  Oppstart Sprengning – Slik får du sprengningsvarsel – Bybanen Veidekke

 

Utsnitt fra modell som viser eksisterende tverrsnitt og utvidet tverrsnitt

Etablere en 40 meter lang løsmassetunnel for gangtrafikken under Møllendal gravplass

Selve drivingen av løsmassetunnelen starter i januar 2022. I forkant av dette er skal det utføres en del forberedende arbeider i byggegropen på Møllendal. For tiden pågår det sikring av rørveggen som er etablert for å støtte jordmassene over den nye tunnelportalen.

Byggegrop Møllendal – forberedende arbeider for løsmassetunnel

60 meter fjelltunnel og 100 meter betongkulvert for jernbane

En betydelig del av vår kontrakt er å lage ny inntrekkstunnel for jernbane. Vi starter i disse dager med sprengning i dagsonen for å etablere et påhugg for den nye tunnelen. Videre skal terrenget senkes helt ned til eksisterende jernbanespor, og det skal bygges betongkulvert og betongplate over sporet i dette området. Sprengning av selve inntrekkstunnelen starter medio januar 2022. For varsel om sprengning i dette området, se samme link som over: Oppstart Sprengning – Slik får du sprengningsvarsel – Bybanen Veidekke

Klart for sprengning i dagsone
Rørvegg over tunnelpåhugg inntrekkstunnel

Utvidelse av kjørebro i Møllendalsbakken og utvidelse av jernbanebro utenfor vernet tunnelportal

Arbeidene i dette området (Sone 1) har planlagt oppstart i februar 2022.

Author