Bygging av nye veier og tunneler påvirker miljøet rundt oss. Når store gravemaskiner og borerigger skal gjennom fjell, flytte stein og løfte tungt, vil det alltid være forbundet med støy, støv og risiko for uhellsutslipp. I tillegg blir reduksjon av CO2-utslipp et stadig viktigere satsingsområde i bygg- og anleggsbransjen. I dette innlegget forteller vi litt om arbeidet med miljø- og bærekraft i prosjektet.

Nytt liv til gammel tunnel

Hovedmålet med prosjektet er å omgjøre den gamle jernbanelinjen mellom Kronstad og Møllendal til gang- og sykkelsti. Prosjektets grunntanke er dermed å skape en mer bærekraftig by ved å legge til rette for miljøvennlig og effektiv transport. Samtidig blir det ryddet opp i et område som har mye forurensninger i grunnen etter over hundre års togtrafikk på linjen. Miljøtilstanden i området blir dermed forbedret når slike masser blir erstattet med ren stein- og jord.

Utklipp fra byggemodellen som viser hvordan det vil se ut på Møllendal når ny gang- og sykkeltunnel er ferdig.

Bærekraft og CEEQUAL

Prosjektet har som mål at gjennomføringen skal skje på en mest mulig bærekraftig måte. D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen skal derfor sertifiseres gjennom ordningen CEEQUAL til nivå Very Good. Dette er en internasjonalt anerkjent sertifisering som måler prosjektets bærekraft innen en rekke områder, fra ledelse til konkrete tiltak for å ta vare på miljøet. Som eksempler kan vi nevne:

  • Prosjektet skal gjennomføres med bruk av minst 80% fornybar energi. Det betyr at maskinene skal gå på strøm eller biodiesel.
  • Det skal brukes lavkarbonbetong i konstruksjoner som broer, kummer og en stor kulvert som skal støpes.
  • Det skal benyttes anleggsmaskiner og lastebiler av nyere årsmodell og med moderne teknologier for å redusere utslipp.

CEEQUAL-sertifiseringen skal hjelpe oss med å jobbe målrettet med bærekraft gjennom hele anleggsperioden.

 Arbeid tett på Møllendalselven

Anleggsområdet ligger tett på Møllendalselven, som er ett av få gyteområder for sjøørret i Store Lungegårdsvann. I dag har elven dårlig miljøtilstand, og fisken har dårlige kår som følge av vandringshinder, forurensede sedimenter, lav vannstand og andre utfordringer. God vannhåndtering er derfor svært viktig i anleggsfasen. Vann fra tunneldriving og andre tunge arbeider er skadelig for fisken, og må derfor samles og renses. I disse dager rigges det opp et tunnelrenseanlegg som skal være klart i god tid før tunnelproduksjonen starter.

Tunnelrenseanlegget består av flere containere som skiller ut slam fra vannet (røde) og en kontrollcontainer som styrer renseprosessen og overvåker vannkvaliteten (blå). Etter rensing slippes vannet på kommunalt avløpsnett.

Når tunge maskiner er i arbeid er det alltid en risiko for uhellsutslipp av olje. Det er derfor viktig å ha en god beredskap med varslingsrutiner og tilgjengelig beredskapsutstyr. I prosjektet har vi i tillegg krav om at alle maskiner skal være utstyrt med oljeabsorbenter som benyttes til å samle opp oljespill. Dette for at vi skal håndtere en uønsket hendelse raskt, effektivt og uten skade på ytre miljø.

Når prosjektet står ferdig er målet at det skal være en forbedret miljøtilstand, både på land og i elven.

Jørgen Aarø, Miljøleder

Author