Prosjektet er kommet godt i gang igjen etter sommerferien, og det skjer nå mye på mange forskjellige angrepspunkter på anleggsområdet vårt.

Kronstadtunnelen

Tunnelen skal utvides slik at det blir god plass til både syklister og fotgjengere. Hittil har vi drevet forberedende arbeider som bygging av anleggsvei, tunnelvask og utkjøring av masser fra tunnelen. I uke 37 vil vi starte med pigging og sprengningsarbeider i sålen. Det betyr at vi skal lage tunnelen dypere, og lage grøft for tekniske installasjoner. I deler av tunnelen kan vi pigge bort fjell, andre steder vil det være behov for å sprenge. Vi starter på Møllendalsiden, og vil bevege oss mot Kronstad. Alle masser vil bli transportert ut av tunnelen på Møllendal. Vi minner om at naboer og andre interessenter kan abonnere på sprengningsvarsel via nettsiden www.nabovarsling.no. Mer informasjon om dette finner dere her:

https://bybanen.veidekke.no/2021/09/oppstart-sprengning-slik-far-du-sprengningsvarsel/

Tunnelportal på Møllendalsiden

Tunnelportalen på Møllendal er vernet og skal bevares. For å få plass til både gang- og sykkelvei skal det derfor lages en egen portal for gangveien ved siden av den eksisterende. Selve drivingen av denne nye tunnelen starter i februar 2022, men forberedende arbeider i dagsonen er startet, og vil pågå i hele høst. I forberedende arbeider ligger det at vegetasjon fjernes, gamle murer rives, og jordskråninger rundt den nye tunnelen sikres. Arbeidene medfører også at en av internveiene på Møllendal gravplass nå er stengt, men andre internveier gir likevel publikum tilgang til hele gravplassen.

Riving av tørrmur for å avdekke eksisterende rørvegg

Rørvegg langs jernbanetrasé Fløen

For å kunne legge det nye jernbanesporet til inntrekkstunnelen i planlagt trasé med minst mulig terrenginngrep blir det nå satt opp en rørvegg langs jernbanetraséen. Det bores ned rør som holder eksisterende terreng på plass slik at vi kan fjerne masser på motsatt side av veggen. Vi har nå fått på plass ca. halvparten av rørveggen som går langs jernbanetraséen og inn mot ny inntrekkstunnel. Arbeidene fortsetter ut september, og vi vil etter hvert starte med å fjerne masser langs rørveggen.I slutten av september vil tilsvarende rørvegg bli etablert over påhugget for inntrekkstunnelen. For å få tilkomst med maskiner og utstyr til rørvegg over tunnelpåhugg blir det laget en anleggsvei fra Møllendalsbakken, over Drevelintomten, og videre inn til området over påhugget.

Sprengningsarbeider i dagsonen ved Fløen starter ila. oktober 2021.

Montering av rørvegg – rør bores ned i bakken
Rørvegg før avgraving

På bakgrunn av henvendelser vi har fått vedlegger vi oversikten over arbeidstidsbestemmelsene som gjelder for prosjektet:

Arbeidstidsbestemmelser

Dagsone

  • Man-Fre: 07:00-19:00
  • Lør: 08:00-16:00

Dagsone – Spesielt støyende arbeider (Spunting/peling/pigging)

  • Man-Lør: 08:00-16:00

Tunnel

  • Man-Fre: 07:00-22:00
  • Lør: 08:00-18:00
  • Ikke støyende arbeider: Ingen restriksjoner

Vi er klar over at våre aktiviteter i området medfører ulemper i form av støy, støv og rystelser. Vi har hele tiden, både ved planlegging og gjennomføring, fokus på hvordan vi kan utføre våre arbeidsoperasjoner på en slik måte at det medfører minst mulig ulemper for naboer og forbipasserende. Likevel er det slik at noe anleggsstøy må påregnes frem til prosjektets ferdigstillelse i desember 2022.

 

Author