I ukene etter påske har vi fått flere henvendelser og spørsmål om støyende arbeid. Vi vil takke for alle tilbakemeldinger og er glade for engasjementet! Vi gjør vårt beste for å ivareta naboer og alle berørte sine interesser, samtidig som vi oppfyller kontraktens krav innenfor byggetiden.

I dette innlegget ønsker vi å fortelle i grove trekk hva Veidekkes arbeider på Haukeland holdeplass omfatter, og å synliggjøre grensesnittet opp mot andre prosjekter i området. Det er mye som skjer og vi har forståelse for at det kan være vanskelig å skille mellom de ulike byggherrene og entreprenørene. I området på Haukeland foregår det i dag 4 store prosjekter tett oppå hverandre. Dette er:

  • D13 Haukeland holdeplass

Byggherre: Bybanen Utbygging

Entreprenør: Veidekke Bygg

  • D12 Fløen-Kronstad

Byggherre: Bybanen Utbygging

Entreprenør: Skanska Norge AS

  • Protonsenteret

Byggherre: Helse Bergen

Entreprenør: Veidekke Infrastruktur

  • BUS2, Nytt barne- og ungdomssykehus

Byggherre: Helse Bergen

Entreprenør: LAB

Prosjektet Haukeland holdeplass, som vi i Veidekke Bygg i Bergen bygger, innebærer hovedsakelig innredningsarbeider av allerede utsprengte fjellrom. Det vil si at vi har få anleggsmaskiner på stedet og driver lite grunnarbeid. Det er sprengning og grunnarbeid som er de mest støyende arbeidene i slike prosjekter. Høst 2020 kom vi til et område der store deler av grunnarbeidet var ferdigstilt. Dette ble gjort av Skanska som en del av D12-entreprisen for Bybanen Utbygging. Byggetrinn 4 av Bybanen består av en rekke entrepriser/kontrakter, og en oversikt over disse finner du her.

Skanska startet sine arbeider på D12 sommer 2019 og skal etter planen være ferdig vår 2022. Det er en stor entreprise som strekker seg fra AdO via Fløen og til Kronstad. Mellom Fløen og Kronstad har de sprengt ut den nye Bybanetunnelen under Haukelandsområdet; Årstadtunnelen. Dette arbeidet har inkludert sprengning og steinuttak av de to store sjaktene/åpningene på Haukeland og Haraldsplass, samt fjellrommet og gangtunnelen mellom disse dagsonene. Dette betyr at D12 styrte og «eide» anleggsarbeidet på disse områdene frem til høst 2020. Fra dette tidspunktet overtok Veidekke og D13 de delene som skal bli den fremtidige Haukeland holdeplass. Skanska opererer fortsatt i Årstadtunnelen, på Kronstad og i Fløen, men midt i der har D13 og Veidekke overtatt ansvaret. Entreprisegrensene kan derfor være kompliserte å forstå! Vi har forsøkt å illustrere grensene i bildene under.

Gir en oversikt over byggetrinn 4 av Bybanen. Tallene markerer de tre delstrekningene som byggetrinnet er delt inn i. D12 sin entreprise strekker seg fra AdO langs Store Lungegårdsvann til Fløen, og videre gjennom hele den nye Årstadtunnelen til Kronstad. D13 omfatter holdeplassen markert «Haukeland sykehus».

 

De grønne linjene markerer D13 sitt ansvarsområde. Dette var tidligere en del av D12. I dag går grensene til D12 som markert med rødt.

For utbygging av D12 og D13 jobber både Skanska og Veidekke tett sammen med kommunikasjons-ansvarlige hos Byggherren vår, Bybanen Utbygging. Dette er for at vi skal fange opp flest mulig kommentarer og spørsmål fra dere naboer og interesserte, og sørge for at det havner hos de som kan svare ut best. For spørsmål knyttet til bygge- og innredningsarbeidene som vi i Veidekke Bygg utfører på Haukeland holdeplass, ta kontakt via tilbakemeldingsskjemaet på denne hjemmesiden eller send en epost til Tilbakemelding.D13@veidekke.no. Det er det mange som er flinke til!

Skanska sprengte ut siste del av Årstadtunnelen før påske og vil fortsette med etterarbeid i tunnel i tiden fremover. De støyende arbeidene vil gradvis avta frem mot sommerferien. For spørsmål relatert til byggearbeidene mellom AdO og Fløen, samt tunnelarbeidene mellom Fløen og Kronstad, ta kontakt med Skanska på D12 via epost til BybanenD12@skanska.no. Her kan man også melde seg på nyhetsbrev om D12-arbeidene.

I tillegg bygger Veidekke Infrastruktur, et annet Virksomhetsområde i Veidekke, nytt Protonsenter øverst i Haukelandsbakken. Tunnelarbeidene her vil foregå til høst 2021 og hele entreprisen vil vare til utpå vinteren 2022. Senere vil det også komme en egen innredningsentreprise med ny entreprenør. Denne skal innrede selve bergrommet som nå sprenges ut. Helse Bergen er Byggherre og har ansvaret for kommunikasjon med tredjepart og formidling av informasjon om prosjektet. For mer informasjon og kontaktinformasjon, besøk prosjektets hjemmeside på Helse Bergen sine sider her.

Like ved siden av oss på Haukeland Holdeplass i Haukelandsbakken, foregår arbeidene med bygging av nytt Barne- og ungdomssykehus. Her er LAB entreprenør med Helse Bergen som Byggherre. For mer informasjon og kontaktinformasjon, besøk prosjektets hjemmeside på Helse Bergen sine sider her.

De fire prosjektene og den nye Årstadtunnelen er skissert opp i kartet under for å illustrere hvor de ligger i forhold til hverandre.

De lyseblå områdene markerer D12 fra Kronstad til Fløen. Deres område fortsetter bortover til AdO. De røde områdene markerer D13. LAB bygger nytt Barne- og ungdomssykehus (BUS2) rett på andre siden av Haukelandsbakken, og Veidekke Infrastruktur sprenger fjellrommet til nytt Protonsenter øverst i Haukelandsbakken.

Det er også flere prosjekter rundt Haukeland. I Haukelandsbakken 40 foregår oppgradering av Ulriksbanen, mens det utføres innredningsarbeider i tilbyggs- og rehabiliteringsarealer på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Det er altså mye som skjer i området og vi på Haukeland holdeplass skal gjøres vårt beste for å gjennomføre våre arbeider så skånsomt som mulig med god informasjon og spennende bilder. Følg med videre!