Veidekke er nå i gang med bygging av D13 Haukeland Holdeplass. Prosjektet baserer seg mye på BIM til planlegging og som arbeidsunderlag. BIM står for «Building Information Modelling» og er i hovedsak 3D modeller av det vi skal bygge. Disse 3D-modellene er supplert med informasjon som vi trenger for å utføre arbeidet. Arbeidsmetodikken åpner for at man kan ta i bruk nye metoder og verktøy som utnytter mulighetene i 3D-modellene mer enn tidligere.

På prosjektet benytter Veidekke seg av et nytt digitalt verktøy som kombinerer 3D-modeller og GPS-teknologi. Trimble SiteVision er en håndholdt enhet som lar oss visualisere arbeidsunderlaget i form av BIM-modeller ute på byggeplassen med noen centimeters avvik. Modellene synkroniseres ned til den håndholdte enheten via verktøyet Trimble Connect. Dette åpner for en helt ny måte å planlegge på og gjør at man kan vurdere den faktiske situasjonen på byggeplassen mot det som skal bygges.

Viser eksempel på hvilken type informasjon vi kan hente ut av modellen.

Trimble SiteVision lar oss ta mål mellom det som er faktiske grunnforhold og selve modellen vi skal bygge. På denne måten kan vi se hvor mye vi må fylle opp eller fjerne av masser. Vi får også en god indikasjon på om noe kolliderer og muligheten til å løse utfordringer i god tid.

Fordi denne enheten baserer seg på GPS er den best egnet til bruk i åpent landskap hvor den får inn gode signaler fra satellitter. Vi kommer på D13 til å benytte den i de to dagsonene ved Haukeland og Haraldsplass.

Bildet viser planlagt mur sett på korrekt plass i nåværende byggegrop.