Miljø og bærekraft blir stadig viktigere områder i bygg- og anleggsbransjen. Det vet Bybanen Utbygging og det vet vi i Veidekke. Derfor er miljø og bærekraft med å danne rammene for prosjektering og bygging av D13 Haukeland holdeplass.

Miljø på D13 Haukeland holdeplass

Både Veidekke og Bybanen Utbygging har et stort fokus på å redusere klima- og miljøavtrykk. Bybanen Utbygging er en fremoverlent byggherre som stiller krav til sine entreprenører for en grønnere byggeprosess. Dette passer Veidekke sine mål for miljø og bærekraft i utvikling og gjennomføring av våre prosjekter.

På D13 Haukeland holdeplass har Veidekke forpliktet seg til å sertifisere prosjektet etter CEEQUAL. Dette er en internasjonalt anerkjent ordning for vurdering og sertifisering av bærekraft og samfunnsansvar i anleggsprosjekter. CEEQUAL er eid av BRE Group i Storbritannia, og er i ferd med å bli et standard verktøy for arbeid med bærekraft i anleggsprosjekter i Norge og Internasjonalt.

På prosjektet har vi en egen Miljøoppfølgingsplan. Denne tar for seg i detalj hvilke tema innenfor Ytre miljø og klima som er aktuelt for denne spesifikke entreprisen. I Veidekke er Ytre miljø et eget fagområde på lik linje med kvalitetsstyring og HMS. Typiske tema er reduksjon av klimagasser, forurensning til grunn, vann og luft, avfall og å naturmangfold.

I dette prosjektet er det mange viktige og spennende utfordringer. Vi skal sikre god håndtering og reduksjon av avfall, redusere CO2-utslipp gjennom bruk av lavkarbonbetong og fossilfri diesel, og vi skal ta vare på Møllendalselven som vi jobber tett på. Vi har også fokus på miljøvennlig persontransport til og fra jobb. Dette er både for å redusere utslipp og for å minimere belastningen på veinettet rundt Haukeland.

Både Bybanen Utbygging og Veidekke har egne Miljørådgivere med ansvar for å følge opp at Ytre miljø ivaretas etter de lover og regler som gjelder. I arbeidet med Ytre miljø er også ivaretagelse av tredjepart, naboer og andre interessenter viktig. Målet er å nå ut med god, målrettet og tidsriktig informasjon. Dette skal gi alle berørte en mulighet til å gjennomføre sin hverdag på en beste mulig måte i samspill med prosjektet.

Miljø i Veidekke

Miljø og bærekraft er sentrale tema når Veidekke skal bygge nye bygg og anlegg for fremtiden. Det er blitt en del av vår hverdag og vår strategi, og er et av fokusområdene både på konsernnivå og på hvert enkelt prosjekt. Arbeidet er forankret i verdiene våre; profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende.

 

Arbeidet er forankret i verdiene våre;    profesjonell, redelig, entusiastisk og      grensesprengende

 

Vi har gode systemer for ivaretagelse av Ytre miljø, og disse skal være innlemmet i alle våre prosjekter. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å finne de gode miljøløsningene ute på bygge- og anleggsplassene. Veidekke stiller miljøkrav til samarbeidspartnere og bidrar utover egen bedrift i bransjeorganisasjoner, utdanning, forskning og utvikling og i samspill med myndighetene.

Veidekkes ambisjon er å være en ledende aktør innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljøet. I Veidekke vil vi være «Best på miljø i praksis». Dette betyr at Veidekke skal kjenne de gjeldende utfordringene, og kunne tilby de beste miljøløsningene basert på tilgjengelig kompetanse. Områdene berørt av våre arbeider på D13 er derfor i gode hender.